– český

Brannenburské teze Seligerovy obce, zájmového spolecenství sudetonemeckých sociálních demokratu

1.

Seligerova obec se považuje za následnickou organizaci Nemecké sociálne demokratické delnické strany v ceskoslovenské republice, která vzešla ze starorakouského delnického hnutí a do poslední chvíle bojovala proti Tretí ríši a za zachování ceskoslovenské republiky. Dnes je po zkušenostech exilu a opetné výstavby pevne etablována ve Spolkové republice Nemecko, má ale také skupiny v Kanade, ve Skandinávii, ve Velké Británii i v Rakousku. Podporuje Sociálnedemokratickou stranu Nemecka a snaží se o spolupráci s jinými sudetonemeckými i ceskými a rakouskými organizacemi.

2.

Seligerova obec se zasazuje o dorozumení mezi sudetskými Nemci a cechy, o sociálne demokratickou politiku vycházející z vedomí odpovednosti za dení uprostred Evropy a o kontinuitní dalši rozvíjení demokratických struktur Evropské unie. Zejména vycházi z toho, že citlivý vztah mezi sudetskými Nemci a cechy se nemuže zlepšit predhazováním viny a kladením požadavku, nýrbž pouze ochotou k sebekritickému vyporádání s historií a pochopením pro citlivé aspekty druhé strany.

3.

Seligerova obec proto vyzývá predstavitele sudetonemeckých institucí a periodik k uprímnému vyporádání s vlastní historií, zejména s nacistickým panováním v Sudetské župe / Sudetengau / a v Protektorátu. Na ceské strany a sdelovací prostredky Seligerova obec apeluje, aby se práve tak uprímne vyporádaly s vlastní historií, zejména s vyhnáním a se všemi opatreními a narízeními, založenými kdysi na šovinistických postojích. Obe strany pak vyzývá, aby se rozpomínaly nejen na vlastní obeti, ale i na obeti druhé strany. V tomto smyslu se zasazuje o rozvíjení prímých rozhovoru mezi predstaviteli ceských stran a sudetonemeckých politických seskupenich.

4.

Spolecný život cechu, Nemcu a židu v cechách, na Morave a ve Slezsku byl stejne tak silne rozvrácen nacistickou okupací a válkou jako vyhnáním. Seligerova obec vychází tudíž z toho, že zašlý životní svet nelze obnovit právními dohodami ani prátelským objímáním. Je si vedoma toho, že toto pochopení je pro mnohé vyslovene horké. Zde muže pomoci už jen poctivost a realismus. Seligerova obec zastává názor, že nebude žádný kolektivní návrat nemecké etnické skupiny, ale jen možnost individuálního návratu jednotlivcu. Zasazuje se proto o duraznou podporu nemecké menšiny, o brzký vstup ceské republiky do Evropské unie a o schválení evropského práva etnických skupin. Seligerova obec je dále toho názoru, že nedojde k žádné dalekosáhlé restituci majetku vyvlastneného v roce 1945. Misto toho se zasazuje o to, aby ceši a sudetští Nemci hovorili o modelech nejakého symbolického rešení, které by byly prijatelné pro obe strany.

5.

Seligerova obec považuje za nezbytné nové formulování cílu, potrebné v tomto smyslu již od roku 1990, a vyzývá všechna sudetonemecká seskupení k úcasti na otevrene diskusi. Potrebujeme atraktivní vizi, která osloví cechy i sudetské Nemce a kterou uvítají sousední zeme jako smysluplný stavební kámen evropské integrace. Tato vize musí být oproštena od veškerých pokusu usilovat o budoucnost jako restituci žaniklého životního sveta. Musí naopak vycházet z nutnosti uchovat hodnotné soucásti vlastní tradice a vnést je jako stavební kameny do struktury nového spolužití v rámci Evropské unie. Seligerova obec se zasazuje o to, aby se tímto zpusobem formovalo nové sousedství, v nemž sudetští Nemci a ceši už nezakusí staré úzkosti a agrese, nýbrž ve vzájemné respektování budou pestovat své tradice a spolecne vytváret fundament evropského dorozumení.

31.ríjna 1998
Za predsednictvo Seligerovy obce:
Volkmar Gabert
spolkový predseda